מדינות פרטיות

Reading Time: 3 minutes

מדיניות פרטיות פרטי המשתמש.ת

1.  פרטי המשתמש.ת כוללים כל מידע אישי שהגיע לידי החברה ו/או נמסר לה על ידי המשתמש.ת במסגרת שימוש המשתמש.ת באתר אשר נחשב כמידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א –1981 ו/או מאפשר לזהות ו/או לאפיין את המשתמש, לרבות, אך לא רק, שם מלא, מס’ תעודת זהות, מספר טלפון, תאריך לידה, כתובת, כתובת דוא”ל, זיהוי מיקום, פרטי רכישה ואמצעי תשלום )להלן: “המידע”(. חלק מהמידע שנאסף הינו מידע סטטיסטי בלבד ולא כל המידע שנאסף הינו מידע המזוהה אישית עם המשתמש.ת

 2. המשתמש.ת אינו חייב.ת למסור את המידע לחברה, אולם החברה לא תוכל לספק לו.ה את השירותים שלצורך ביצועם נדרשת מסירת המידע. בפעולת מסירת המידע, המשתמש.ת נותן.ת את הסכמתו.ה המפורשת לשימוש במידע שמסר בהתאם למדיניות הפרטיות ושימוש כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו.ה מצד החברה ו/או מי מטעמה

 3. המידע נאסף על ידי החברה לצרכים שלהלן:

3.1  כדי להציע למשתמש.ת פוטנציאלי.ת שירותים

 3.2 כדי לספק את השירותים שהחברה מעוניינת ומחויבת לספק )להלן: “השירותים)

 3.3 על מנת לשפר את חווית המשתמש.ת באתר ובין היתר בהצעת תכנים שנחזים להיות מבוקשים ומועדפים

 3.4 כדי לשפר ולפתח את האתר ואת השירותים המוצעים בו ועל מנת להגדיל את היצע השירותים המסופקים באמצעות האתר, בהתבסס על ניתוח כולל של הנתונים

 3.4 על מנת לנתח נתונים סטטיסטיים לצרכי שיווק ולצרכי קידום על בסיס ביצועים ותוצאות

 3.7 כדי לספק סיוע ותמיכה במקרה של בקשה מצד המשתמש.ת

 4. החברה לא תמסור את המידע, למעט בהתקיים אחד המקרים המפורטים להלן:

4.1 החברה תידרש למסור את המידע או חלק ממנו לפי דין

4.2 במקרה של תלונה, דרישה, טענה ו/או התראה על כוונה לנקוט בהליכים משפטיים ו/או נקיטה בהם ובכל מקרה, ככל שיהיה, של מחלוקת בין החברה למשתמש.ת

4.3 מיזוג החברה או פעילות החברה עם גוף אחר ובכפוף לקבלת הגוף האחר את החובה להמשיך ולשמור על המידע בהתאם למדיניות פרטיות זו

4.4 במקרה בו יתעורר חשד כי המשתמש.ת ביצע.ה או מבצע.ת מעשה ו/או מחדל העלול לפגוע בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו

4.5 לצורך פעילות החברה באמצעות ספקי משנה, ככל שיהיו כאלו, המספקים לחברה שירותים בקשר עם האתר וככל שניתן לא יימסר להם מידע פרטני אלא מצטבר וסטטיסטי ובכפוף לשמירה על מדיניות פרטיות זו). שימוש ב-Cookies ו/או טכנולוגיות דומות)

5. החברה עשויה להשתמש באתר שימוש ב-Cookies על מנת לספק את השירותים, לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר לצורך שיפור ביצועי האתר וכן על מנת להתאים למשתמש.ת חוויית גלישה אישית. החברה עשויה להיעזר ב-Cookies שמקורם בצד שלישי כגון

6. Google Analytics (קבצי Cookies” עוגיות”( יכולים להכיל מידע כגון משך זמן השהייה באתר, העמודים בהם המשתמש.ת צפה.תה, מאיזה אתר המשתמש.ת גלש.ה אל אתר החברה ועוד. חלק מקבצי ה-Cookies יפקעו עם סגירת הדפדפן וחלקם יישמרו על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך

7. רוב הדפדפנים מאפשרים להימנע מקבלת קבצי Cookies וכן, מאפשרים את מחיקתם.  ניתן לעשות זאת באמצעות שינויי הגדרות וקביעת העדפות ו/או אפשרויות אחרות מאלו המוצגות כברירת מחדל. עם זאת, יש לשים לב שנקיטה בפעולות אלו תשפיע על חוויית גלישה עתידית באתר ועלולה למנוע שימוש בשירותים מסוימים. אבטחת המידע

8. המידע שנמסר על ידי המשתמש.ת אינו נאגר באתר אלא במאגר מידע רשום של החברה העומד בכל דרישות החוק ובתקני אבטחת מידע מחמירים. נתוני כרטיסי האשראי אינם נשמרים בשרתי החברה כמות שהם, אלא באופן מוצפן (באמצעות ‘טוקן’)

9. בעת ביצוע רכישה באמצעות אתר החברה, החברה משתמשת בחברת טרנזילה לצורך סליקת כרטיסי האשראי של הרוכשים.ות. טרנזילה מבצעת את הסליקה בצורה מאובטחת ובהתאם לאבטחת תקן PCI ברמה הגבוהה ביותר (1 Level DSS) שנועד בין היתר להגן על המידע שנמסר על ידי המשתמש.ת

10. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר התקשורת שבין הדפדפן עליו גולש.ת המשתמש.ת לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) מוצפנת באופן שאינו מאפשר את קריאת המידע המועבר

11. במקרים שאינם בשליטת החברה לרבות כאלו הנובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש.ת ו/או למי מטעמו.ה, בשל מידע שהגיע לא כדין לצד ג’ שעשה בו שימוש ללא הרשאה

12. החברה עושה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמש.ת חווית גלישה בטוחה ובאיכות גבוהה. עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב לכך שלא תהיינה תקלות ו/או טעויות לרבות בחומרה, בתוכנה ובקווי התקשורת (בין שייגרמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ובין על ידי צד ג’) וכן, אינה יכולה להתחייב שהאתר, שרתי החברה והמידע יהיו חסינים באופן מלא ומוחלט מפני גישה של גורמים שאינם מורשים. המשתמש.ת עצמו.ה יכול לחזק את ההגנה על המידע בנקיטת משנה זהירות בעת גלישה באתר, כגון בבחירת סיסמאות חזקות, אי מתן פרטים אישיים מזהים לאף גורם שאינו החברה (כגון מייל המתחזה כמייל של החברה) וכדומה.

13. בכל שאלה בנושא מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע, נא פנו אל office@uriel.co.il